മഹാത്മക്കളുടെ ജീവിതം

രോ ചോദിച്ചത് പോലെ മഹാത്മാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ അനുയായികൾ തന്നെയല്ലേ? ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടും, സൽക്കർമ്മങ്ങളാൽ ദൈവപ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടും, മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് പകർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടി സർവ്വ സമ്പന്നമായതാണ് മഹാത്മക്കളുടെ ജീവിതം. വിനയവും, ലാളിത്യവും ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചവരാണവർ. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ അവരുടെ അനുയായികളെന്ന് പറയുന്നവരോ? അവർ പാവം മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം അശുദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരസ്യമായി മഹാന്മാരുടെ മഹത് വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

നിങ്ങളാണോ കൂട്ടരെ, ലോകം നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നവർ??? ലജ്ജ തോന്നുന്നു.ലോകത്തെവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഇത്തരക്കാരെ നമുക്കിന്ന് ധാരാളം കാണുവാൻ സാധിക്കും. മഹാമാരിയുടെ കാലമായിട്ടും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ മരവിപ്പ് തന്നെ. ഒരു മാറ്റവുമില്ലല്ലോ നാഥാ… 

സ്നേഹം, ഐക്യം , സത്യം, നീതി, ന്യായം, സഹകരണം, കാരുണ്യം, ത്യാഗം എന്നിവ വെറും വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥതയും, അഹങ്കാരവും, ദാർഷ്ട്യവും ഇന്നവരുടെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അരമന ചർച്ചകളും, രഹസ്യങ്ങളും അവർ പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അധികാര വടംവലിയും, വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുമൊക്കെ അനീതിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പ്രേരണയാവുന്നു. പദവികൾക്കും നിലനില്പിനും വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കരിതേച്ച് കാണിക്കുവാനും, പിന്നിൽ നിന്ന് കുതികാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്താനും അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. സ്ഥാനമാനങ്ങളും, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും, അഹങ്കാരവും അവരെ മദോന്മുത്തരാക്കി മാറ്റുന്നു. അന്ധതയും, ബധിരതയും അവരെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു വിട്ട്‌വീഴ്ചയെന്നത് അവരുടെ നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല. തങ്ങളുടെ ശക്തിയെന്താണെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് അത്തരക്കാർക്ക് പ്രധാനം. വിനയവും, ലാളിത്യവും അവരെ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. നിങ്ങളാണോ കൂട്ടരെ, ലോകം നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നവർ??? ലജ്ജ തോന്നുന്നു.ലോകത്തെവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഇത്തരക്കാരെ നമുക്കിന്ന് ധാരാളം കാണുവാൻ സാധിക്കും. മഹാമാരിയുടെ കാലമായിട്ടും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ മരവിപ്പ് തന്നെ. ഒരു മാറ്റവുമില്ലല്ലോ നാഥാ. 

നിന്റെ വിനീത ദാസരിൽ നിലനില്ക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. പിന്തുടരുന്ന മാർഗ്ഗം ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിലനില്ക്കാൻ സഹായിക്കേണമേ. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവിടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

സർവ്വ ശക്തനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അവന്റെ അസ്ഥിത്വത്തെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.


ദൈവത്തിന്റെ വിനീത ദാസൻ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: